BỐC THĂM

BÁT HÙNG CÔNG ĐÀI

Thời gian khai mạc: 19:30 07-04-2023

Danh sách kỳ thủ

  1. Kiet97
  2. QuyetMa1979
  3. TranVanHo94
  4. Trinhnghiem
  5. RuouBenBanCo
  6. Chienthan2909
  7. Lethanhcokhi
  8. MinhVu159